Kết quả thử nghiệm KHS.FA năm 2022

Kết quả thử nghiệm KHS.FA3

Kết quả thử nghiệm KHS.FA6

Kết quả thử nghiệm KHS.FA10