Kết quả thử nghiệm KHS.HF.M năm 2022

Kết quả thử nghiệm KHS.HF.M20

Kết quả thử nghiệm KHS.HF.M24