Kết quả thử nghiệm KHS.HF.W năm 2022

Kết quả thử nghiệm KHS.HF.W20

Kết quả thử nghiệm KHS.HF.W24

Kết quả thử nghiệm KHS.HF.W32