Các thử nghiệm tại Viện IBST sử dụng Tấm Chống Cháy – Tấm Cách Nhiệt KH Shield