CỘT, DẦM CÁCH NHIỆT

  HỆ ỐP CỘT

  ỐP CỘT 1 LỚP, 4 MẶT

  ỐP CỘT 2 LỚP, 4 MẶT

  HỆ ỐP DẦM

  ỐP CỘT 1 LỚP, 3 MẶT

   ỐP CỘT 2 LỚP, 3 MẶT

BẢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG

1   Sắt chữ H hoặc Sắt chữ I
2   Sắt chữ U
3   Tấm cách nhiệt KHS.HF.M