CỬA GỖ CHỐNG CHÁY 1 CÁNH

BẢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG

No.
ĐẠT EI 45 phút
ĐẠT EI 60 phút
ĐẠT EI 90 phút
1 KHS.FA6 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện
2 KHS.FA20 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA20 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA20 + vật liệu bề mặt hoàn thiện
3 KHS.FA10 + Gỗ cứng 16mm + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + Gỗ cứng 16mm + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + Gỗ cứng 16mm + vật liệu bề mặt hoàn thiện
4 KHS.FA6 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện
5 KHS.FA6  KHS.FA10 KHS.FA10
6 KHS.HF.W24 KHS.HF.W20 KHS.HF.W24
7 Gỗ cứng 24mm Gỗ cứng 20mm Gỗ cứng 24mm
8 Vật liệu bề mặt hoàn thiện Vật liệu bề mặt hoàn thiện Vật liệu bề mặt hoàn thiện

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY 2 CÁNH

BẢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG

No. ĐẠT EI 45 phút ĐẠT EI 60 phút ĐẠT EI 90 phút
1 KHS.FA6 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện
2 KHS.FA20 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA20 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA20 + vật liệu bề mặt hoàn thiện
3 KHS.FA10 + Gỗ cứng 16mm + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + Gỗ cứng 16mm + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + Gỗ cứng 16mm + vật liệu bề mặt hoàn thiện
4 KHS.FA6 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện KHS.FA10 + vật liệu bề mặt hoàn thiện
5 KHS.FA6  KHS.FA10 KHS.FA10
6 KHS.HF.W24 KHS.HF.W20 KHS.HF.W24
7 Gỗ cứng 24mm Gỗ cứng 20mm Gỗ cứng 24mm
8 Vật liệu bề mặt hoàn thiện Vật liệu bề mặt hoàn thiện Vật liệu bề mặt hoàn thiện