CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 

 

BẢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG

No.
ĐẠT EI 70 phút
ĐẠT EI 90 phút
ĐẠT EI 120 phút
1 Thép 0.8mm Thép 1mm Thép 1.4mm
2 KHS.HF.M20 + KHS.HF.M24 KHS.HF.M24 + KHS.HF.M24 KHS.HF.M20 + KHS.HF.M32
3 Thép 0.8mm Thép 1mm Thép 1.4mm