VÁCH NGĂN CHÁY

BẢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG

1   Tấm cách nhiệt KHS.HF.M 
2   Khung vách kim loại
3   Tấm cách nhiệt KHS.HF.M